نرم افزارهای مدیریت تصاویر

نرم افزارهای مدیریت تصاویر

اکسیس نرم افزارهای مدیریت تصاویر تحت شبکه را به عنوان محصولات تکمیلی دوربینهای تحت شبکه ، مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و محصولات کنترل دسترسی ارائه مینماید .

نمایش یک نتیجه