دوربینهای ثابت

دوربینهای ثابت تحت شبکه اکسیس

دوربینهای ثابت تحت شبکه اکسیس در دو نوع محیط داخلی و خارجی قابل ارائه میباشد این نوع دوربین سنتی که در آن دوربین و جهت دید آن به وضوح قابل مشاهده بوده با لنز ثابت ، چند کانونی ، موتوری و یا لنزقابل تعویض ارائه میگردد .
دوربینهای ثابت تحت شبکه اکسیس دامنه وسیعی از نیازهای کاربردی را پوشش میدهند .با توجه نصب این دوربینها در زایه ثابت جهت تصویر برداری آنها مشخص می باشد.
این دوربین ممکن است با یک لنز ثابت ، چند کانونی ، همراه با لنز دارای موتور و یا لنزهای قابل تعویض در برخی از مدلها ارائه گردد .

در حال نمایش 7 نتیجه